Gizlilik Politikası

ConvaTec Sağlık Ürünleri Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu “Aydınlatma Metni”, ile CONVATEC SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“CONVATEC”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

 

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ise, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi verilerdir.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

Özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenememektedir. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Veri Sorumlusu Sıfatı

KVKK uyarınca CONVATEC olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı

Kişisel verileriniz, CONVATEC olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. CONVATEC’in verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz Türkiye içi ve dışı sağlık sektöründe tıbbi cihaz ve sağlık ürünlerine ilişkin olarak ithalat, ihracat ve pazarlama faaliyetleri ile her türü ticari faaliyetlere ilişkin süreçlerde ve sağladığımız ürün ve hizmetlerin tarafınıza ulaştırılması ve bu hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz işlenme amacıyla sınırlı bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle CONVATEC, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuata öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmakta ve gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, CONVATEC olarak, sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimiz uyarınca ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • CONVATEC’e doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler, diğer bir deyişle Tarafımıza ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler ile
 • CONVATEC olarak size ilişkin topladığımız tüm kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel verileriniz, CONVATEC tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

CONVATEC yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ md. 8 ve md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

 

Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz CONVATEC tarafından KVKK md. 4/2’de öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK md. 8’da düzenlenen kurallar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

KVKK Md. 11 Uyarınca Haklarınız

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması CONVATEC olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya KVKK’nın belirlediği yöntemler ile CONVATEC’e iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. A Blok No:21A İç Kapı No: 9 Sarıyer, 34396 Istanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak CONVATEC’e iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak CONVATEC’e ait internet sayfasında ya da CONVATEC çalışanları aracılığıyla işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi, web sitesinde veya CONVATEC çalışanı aracılığıyla işlem yapmakla temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

ConvaTec Sağlık Ürünleri Limited Şirketi

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

 

BİRİNCİ BÖLÜM                   GENEL HÜKÜMLER

 Madde 1         Amaç

 Bu Politikanın amacı CONVATEC SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“CONVATEC”) tarafından işbu Politika’nın dayanağı yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 Madde 2         Kapsam

 Bu Politika CONVATEC işyerinde bulunan üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir.

 Bu kapsamda yukarda belirtilen kişisel veri sahipleri gruplarına, işbu Politika’nın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece bir takım hükümleri de uygulanabilecektir.

 

Madde 3         Dayanak

 Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanmıştır.

 Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda yürürlükte bulunan ilgili düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat ile Politika arasında uyumsuzluk bulunması halinde ise CONVATEC yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 Madde 4        

Bu Politika’nın uygulanmasında;

 a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini;

 b) İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri;

 c) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini;

 d) Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu;

 e) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı;

 f) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

 g) Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

 h) Kişisel verinin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

 i) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri;

 j) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu;

 k) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu;

 l) Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri;

 m) Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini;

 n) Politika: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları işbu Politikayı;

 o) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini;

 ö) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi;

 p) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini;

 r) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’daki tanımlar geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM          CONVATEC’DE UYGULANACAK ESASLAR

 

Madde 5         Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

 CONVATEC, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda CONVATEC kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağını, kişisel veri toplama yöntemini ve hukuki sebebini Kanun’daki haklarıyla birlikte açıklayacaktır.

 Kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de bulunmaktadır. CONVATEC kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

 CONVATEC hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere başta işbu Politika olmak üzere kamuoyuna açık çeşitli dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi, bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır.  

 

Madde 6         Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi

 CONVATEC kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılması için Kanuna uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 Kişisel veri sahipleri aşağıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak CONVATEC’e iletmeleri durumunda CONVATEC talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, CONVATEC tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanırken taleplerini “yazılı” veya Kanun’un belirlediği yöntemler ile Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. A Blok No:21A İç Kapı No: 9 Sarıyer, 34396 Istanbul adresine iletmelidirler. Kurul henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri aranmaktadır.

Veri sahipleri, başvurularını tamamlarken yazılı taleplerinin yanı sıra kimliklerini tespit edici gerekli bilgileri CONVATEC’e ilettikleri takdirde, söz konusu başvuruya ilişkin cevapları hızlı ve etkili bir biçimde alacaklardır. Veri sahipleri yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep ettikleri takdirde, söz konusu talebi yazılı olarak imzalı bir nüshası ve şirketimizin Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. A Blok No:21A İç Kapı No: 9 Sarıyer, 34396 Istanbul adresine kimliğinizi tevsik edecek belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Madde 7         Kişisel Verilerin Saklandığı ve İmha Edileceği Kayıt Ortamı

 

CONVATEC tarafından edinilmiş ve tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam kayıt ortamı olarak kabul edilmektedir. CONVATEC bünyesindeki tüm kişisel veriler aşağıdaki sistemlerinde azami güvenli bir biçimde bulundurulmakta ve saklanmaktadır.

 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, CONVATEC tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

 

Elektronik ortamlar:

 • Logo
 • CRM
 • ConvaTec Global Workday
 • ADP Online
 • Exchange Server
 • Ms Office 365

 

Fiziksel ortamlar:

 • Birim Dolapları
 • Şirket arşivi ve arşiv firması

  

 

Madde 8         Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 CONVATEC olarak yürütülmekte olan ticari faaliyetler de dikkate alındığında, CONVATEC için kişisel verilerin korunması en öncelikli konular arasındadır. CONVATEC veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde ehemmiyet ve özeni göstermektedir.

CONVATEC Üçüncü Kişi Personeli öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklayamayacağı, ilgili verileri işleme dışında başka amaçlarla kullanamayacağı, bu yükümlülüklerinin CONVATEC’den ayrılmaları durumunda da aynen devam edeceği konularında bilgilendirilmiş, bu konuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmıştır.

CONVATEC ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı bir biçimde erişilmesinin önlenmesi ve hukuka uygun saklanması konusunda iş ortakları, tedarikçiler ve benzer üçüncü kişiler nezdinde de gerekli farkındalıkları arttırmaktadır. Kişisel verilerin CONVATEC ile çalışmakta olan üçüncü kişiler nezdinde de hukuka uygun işlenmesi, korunması ve saklanması hususu ilgili üçüncü kişilerle de sözleşmesel olarak düzenlenmiş olup, ilgili kişisel verilerin işlenmesi sebebi ile üçüncü kişilerle gerçekleştirilen faaliyet uyumlu bir hale getirilmiştir.

CONVATEC, kendi bünyesinde gerekli tüm denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Denetim neticesinde alınan tedbirlerin iyileştirilmesi gerektiği tespit edildiğinde CONVATEC tarafından derhal gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

 

Aşağıda belirtilen tüm genel, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına rağmen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından öğrenilmesi ve/veya edinilmesi halinde, CONVATEC durumu veri sahibine ve Kurul’a bildirme yükümlülüğünü en kısa sürede yerine getirmektedir.     

 

Madde 9         Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması İle Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Genel Tedbirler

 

Kişisel veriler CONVATEC tarafından ancak Kanunda ve diğer yasal mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. CONVATEC kişisel verileri işlerken aşağıdaki belirtilen ilkelere uymaktadır:

a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

CONVATEC, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuat ile getirilen ilkeler ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. CONVATEC kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almak suretiyle kişisel verileri ilgili amacın gerçekleştirilmesinin gerektirdiği ölçünün dışında kullanmamaktadır.

 b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

CONVATEC, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve menfaatlerini göz önünde bulundurmakta, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda CONVATEC gerekli tedbirleri de almaktadır.

 c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

CONVATEC, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını kesin ve net bir şekilde belirlemektedir ve kişisel verileri sağlamakta olduğu hizmetle bağlantılı ve söz konusu hizmetin gerektirdiği ölçüde işlemektedir. CONVATEC, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini henüz kişisel veriler işlenmeye başlamadan evvel ortaya koymaktadır.

 d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

CONVATEC, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileri işleme amacının gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan ya da ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınmaktadır.

 e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

CONVATEC, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu çerçevede CONVATEC öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiği ifade edilmiş ise bu süreye uygun davranmakta, ifade edilmemiş ise işlenmesini gerektiren süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler CONVATEC tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.   

 

Madde 10       Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Teknik ve İdari Tedbirler

 

CONVATEC;

 a)Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 b)Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 c)Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu bilmekte ve bu çerçevede azami özen ve ehemmiyeti göstermektedir.

 

CONVATEC, sahip olduğu kişisel verilerin başkaca bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olacaktır.

 Nitekim CONVATEC Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorunda olduğunun bilincindedir ve buna yönelik gerekli işlemleri yapmaktadır.

 Madde 11       Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde CONVATEC Adına Yer Alan Sorumluların Unvanları, Birimleri, Görev Tanımları

 

Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın EK-1’inde yer alan listeden ulaşabilirsiniz. İlgili kişiler işbu Politika’da düzenlenen kişisel verilerin saklanması ve imha süreçlerinde tüm yükümlülüklerini eksiksiz ifa edecektir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

 

Madde 12       Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

 Kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rıza hukuki dayanaklardan sadece biridir. Açık rıza dışında aşağıda belirtilen hallerden birinin ya da aynı anda birkaçının gerçekleşmesi halinde de kişisel veriler işlenebilir. CONVATEC ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işleyebilecektir.

 a) Açık rıza: Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradesiyle açıklanmalıdır. Bu çerçevede CONVATEC kişisel veri sahibinin kişisel verisinin işlenebilmesi için açık rızasını alacaktır.

 b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanuna açıkça öngörülmesi halinde CONVATEC tarafından hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 c) Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgilinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin CONVATEC personelinin kalp krizi geçirmesi durumunda kan grubunun doktorlara bildirilmesi.

 d) Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 e) CONVATEC’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi: CONVATEC’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin verileri işlenebilecektir.

 f) Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi: Veri sahibinin kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde kişisel veriler işlenebilecektir.

 g) Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 h) CONVATEC’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, CONVATEC’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde CONVATEC kişisel verileri işleyebilecektir.

 

Madde 13       Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

CONVATEC özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 CONVATEC özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen gerekli önlemleri de almaktadır.

 

Madde 14       Kişisel Verilerin Aktarılması

CONVATEC yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerin niteliği dikkate alındığında Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 

CONVATEC, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı ülke”) kişisel verileri aktarmamaktadır. Ancak kişisel verileri söz konusu ülkelere aktarma ihtiyacı doğması durumunda Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket edeceğini taahhüt etmektedir.

 

Madde 15       İşyeri Girişleri ile İşyeri İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile İnternet Sitesi Ziyaretçileri

CONVATEC tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, CONVATEC işyerlerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla CONVATEC tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. CONVATEC bu yolla veri işlerken Anayasa başta olmak üzere Kanun ve diğer tüm mevzuata uygun hareket etmektedir.

 

CONVATEC işyerinde güvenlik kamerası ile izleme faaliyetini; sunmakta olduğu hizmetin kalitesini arttırmak, güvenilirliğini sağlamak, CONVATEC’in, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak amacıyla yürütmektedir.

 

CONVATEC bünyesinde dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda CONVATEC çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıdaki gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

Misafir olarak CONVATEC işyerlerine gelen kişilerin ad ve soyadları elde edilirken, misafir giriş çıkış takibi yapılması amacıyla ilgili veriler elde edildiği sebebiyle söz konusu veriler sadece bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Misafir kayıtları CONVATEC işyeri binasının dışarıdan hizmet aldığı güvenlik görevlileri tarafından tutulmaktadır. Hizmet alınan güvenlik şirketinden misafirlere ilişkin erişilen verilerin gizliliğini koruyacağına dair beyan alınmaktadır.

                         

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER

 

Madde 16       Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar

 CONVATEC Madde 12 ve Madde 13’de yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hallerinde, kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

 CONVATEC kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde işbu Politika’da Madde 9 ve Madde 10’da düzenlenen genel ilkeler ile teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak hareket etmektedir.

 CONVATEC tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

 CONVATEC, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

 

Madde 17       Kişisel Verilerin Silinmesi

 Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. CONVATEC, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Madde 18       Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. CONVATEC, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Madde 19       Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

CONVATEC, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Madde 20       Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi İşlemleriyle İlgili Uygulanacak Yöntemler

 

    CONVATEC bünyesinde bulunan kişisel verileri aşağıda düzenlenen yöntemleri kullanmak suretiyle silecek, yok edecek ve/veya anonim hale getirecektir.

 a) Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri (Office 365, vs gibi)


CONVATEC bulut sisteminde verileri silme komutu vererek silecektir. Anılan işlem gerçekleştirirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına özellikle dikkat edecektir.

b) Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler

CONVATEC, kağıt ortamında bulunan kişisel verileri karartma yöntemi kullanarak silecektir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

 c) Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları


Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması gerekir. CONVATEC anılan işlemi gerçekleştirirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edecektir.

d) Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

CONVATEC, flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel verileri, şifreli olarak saklamakta ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanarak silecektir.

e) Veri Tabanları

CONVATEC kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırları veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silecektir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edecektir.

 

Madde 21       Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

CONVATEC, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde CONVATEC tarafından gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir.  

 CONVATEC, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul’un bu maddede belirlenen süreleri kısaltabileceğini kabul eder.

 

Madde 22       Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin Silinmesi ve Yok Edilmesi Talebi

 Veri Sahibi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle CONVATEC’e iletir.

 CONVATEC başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir.

 CONVATEC talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde CONVATEC tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun CONVATEC’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 Madde 23       Kişisel Verileri Veri Sahibinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreleri

 Veri Sahibi, işbu Politika’da Madde 22’ye istinaden CONVATEC’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; CONVATEC talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. CONVATEC, ilgili kişinin talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

 b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa CONVATEC bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

 c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep CONVATEC tarafından işbu Politika’nın 22/3. Maddesi uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı Veri Sahibine en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM      DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde 24       Yürürlük

Bu Politika, 28 Aralık 2017 tarihli olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika CONVATEC’in internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.   

 Madde 25       Kabul ve Taahhütname

 Veri Sorumlusuna ve tüm CONVATEC Üçüncü Kişi Personeline işbu Politikanın bir nüshası verilir. Veri Sorumlusu açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-3’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması; CONVATEC Üçüncü Kişi Personeli açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-4’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması ve CONVATEC’e verilmesi gerekir. Kabul ve Taahhütname Formunun Veri Sorumlusu ve CONVATEC Üçüncü Kişi Personeli tarafından imzalanması üzerine Veri Sorumlusu ve CONVATEC Üçüncü Kişi Personeli açısından bağlayıcılık kazanır.

 

Madde 26       Diğer Düzenlemeler

 Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verileri saklama ve imha konusundaki düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır.

 

Ek-1

PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ

 

PERSONEL

GÖREV

SORUMLULUK

 

 

Fulya TÜZÜNER

Kıdemli Ürün Müdürü

 

İnsan Kaynakları Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi 

 

 

Gülşah ARILIK

Finans Müdürü

 

Finans, Bordro Departmanı ve Bilgi Teknolojileri Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu  

 

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi 

 

 

Doğa SOYSAL

Pazar Erişim Koordinatörü

 

Veri Sorumlusu  

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi 

 

 

 

 Ek-2

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

 

İMHA SÜRESİ

 

Genel Kurul İşlemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İhale/işyeri açma/bakanlıklar/müsteşarlıklar evrak hazırlama süreçleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel ve Üçüncü Kişi Personeli ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Üçüncü kişilerle imzalanan sözleşmeler

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel özlük dosyası

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İşe alım

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Bordrolama

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel ve özel sağlık ve ferdi kaza sigorta poliçeleri

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Çalışanlara araç tahsis edilmesi

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Kayıt/Takip/Log Sistemleri

2 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Güvenlik kamera görüntüleri

Görüntünün alındığı tarihten itibaren 1 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Ödeme işlemleri

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

 Finansman Süreçleri

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Sözleşme sürecinin bir bölümü ve sözleşmenin muhafazası

 

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Talep / Şikâyet Bilgileri

Kaydın alınmasından itibaren 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Kaza Raporlama

10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Toplantı notlarının, katılımcılar ile paylaşılması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Her türlü doküman dosyalanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Eğitim kayıtlarının dosyalanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

 

 

Ek-3

 

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formu

 Convatec Sağlık Ürünleri Limited Şirketi (“CONVATEC”) tarafından Veri Sorumlusu olarak görevlendirilmem neticesinde işbu Politika ile tarafımca ifa edilmesi gereken tüm yükümlülükleri anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Bu kapsamda CONVATEC tarafından Veri Sorumlusu olmam sebebiyle şahsıma temin edeceği her türlü kişisel verinin temin edilme amaçları doğrultusunda kullanılacağını, bu amaçlar dışında hiçbir şekilde kullanılmayacağını ayrıca kabul ve taahhüt ederim.

 

CONVATEC ya da kişisel veri sahibinin şahsımı yazılı olarak bilgilendirmesi durumunda, ilgili kimselere ait tüm verilerin ve her türlü kopyalarının işbu Politika’ya uygun bir biçimde silineceğini ve imha edileceğini taahhüt ederim.

 

İşbu Politika’da belirtilen yükümlülüklerimi Kişisel Verileri Koruma mevzuatına uygun bir şekilde ve/veya zamanında yerine getirmediğim takdirde bu aykırılık sebebiyle CONVATEC’in uğrayacağı tüm zararları ve masrafları tazmin edeceğimi, CONVATEC’in söz konusu zarar ve masrafları hak sahiplerine ve/veya Kişisel Veriler Kurumu’na bu sebeple ödeyeceği zarar ve masrafları tarafıma rücu edebileceğini ayrıca kabul ve beyan ederim.

 

Ad/Soyad:

İmza:                       

Tarih:

 

 

 

Ek-4

 Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formu

 Convatec Sağlık Ürünleri Limited Şirketi (“CONVATEC”) tarafından düzenlenen işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca uymakla yükümlü olduğum tüm yükümlülükleri anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. Bu kapsamda CONVATEC’in işyerinde bulunduğum sürede şahsımın herhangi bir yöntemle edineceği her türlü kişisel verinin tarafımca temin edilme amaçları doğrultusunda kullanılacağını, bu amaçlar dışında hiçbir şekilde kullanılmayacağını ayrıca kabul ve taahhüt ederim.

 İşbu Politika’da belirtilen yükümlülüklerimi Kişisel Verileri Koruma mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirmediğim takdirde bu aykırılık sebebiyle CONVATEC’in uğrayacağı tüm zararları ve masrafları tazmin edeceğimi, CONVATEC’in söz konusu zarar ve masrafları hak sahiplerine ve/veya Kişisel Veriler Kurumu’na bu sebeple ödeyeceği zarar ve masrafları tarafıma rücu edebileceğini ayrıca kabul ve beyan ederim.

 

Ad/Soyad:

İmza:                       

Tarih:

 

 

 

 

Bu sitenin optimal şekilde çalışabilmesi için çerezler gereklidir. Aynı zamanda bize, sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi vererek site içi gezinme tecrübenizi iyileştirmemizi sağlar. Bu sitedeki çerezler sadece trafik ölçümü ve sayfa içerik optimizasyonu için kullanılır. Bu sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımına onay vermiş olduğunuzu kabul edersiniz. Çerez kullanımını engellemek için " Çerezleri engelleme" kısmına bakabilirsiniz. Çerez Engelleme

Daha fazla bilgi için Çerez Pollitikası